Přeskočit hlavičku a navigaci.

Uzavření Kupní smlouvy - Kupující a prodávající uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem je
zboží (produkty) nabízené prodávajícím v sortimentu a v množství objednaném kupujícím. K
uzavření Kupní smlouvy dochází vystavením objednávky kupujícím a jejím potvrzením
prodávajícím v případě, že kupující sdělí kontaktní e-mailovou adresu (nebo pokud prodávající
takový kontakt nezná, potom dodáním zboží na adresu sdělenou prodávajícím).

Odstoupení od smlouvy - V souladu s platnými právními předpisy má kupující právo odstoupit od
smlouvy bez udání důvodů do dvou týdnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu
doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu prodejce) s textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ................... č. (číslo faktury) a požaduji vrácení
uhrazené částky za zboží ve výši ............... Kč na účet číslo: .........................., nebo na adresu
..................." Datum a podpis. Jiný způsob vrácení uhrazené částky není možný.

b) Zboží doručit na níže uvedenou adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného
dopisu.

Milan Klement, Niklfeldova 451, Přibyslav 58222

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího nesmí být použité, musí být
nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, příbalového letáku atd.) a s kopií dokladu o koupi.
Zboží zasílejte pokud možno v originálním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který zabrání
poškození výrobku. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučuje se zboží pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené
zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peněžní částku
sníženou o náklady na distribuci zásilky nejlépe převodem na účet kupujícího (bude-li
prodávajícímu oznámen), a to nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Příslušnou finanční částku lze vyplatit v hotovosti při osobním předání zboží.

d) V případě, že kupující nesplní podmínky uvedené shora, nedojde k právoplatnému odstoupení
od smlouvy. Doručené zboží bude vráceno na náklady kupujícího. Prodávající je pak oprávněn
účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Záruka - Záruční podmínky jsou určeny obecně závaznými právními předpisy. V případě
reklamace zboží nás kontaktuje pro další informace.

Ochrana informací - Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity
pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí
osobě apod., s výjimkou nezbytných potřeb prodávajícího pro uskutečnění obchodu (případy
související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží - sdělení jména a adresy
dodání pro přepravu zboží). Prodávající se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání
důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků a umožní kontrolu tohoto zásahu do databáze.

Omezení odpovědnosti - Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé, zvláštní, nepřímé nebo
náhodné škody včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty dat, ublížení na zdraví nebo
jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy i pokud by byl prodávající informován o možnosti
způsobení těchto škod.

Závěrečná ustanovení - Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto
druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by se kupující domníval,
že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.

Rychlý kontakt

Milan Klement, info@paraelement.cz,

+420 602 730 568

 

Copyright 2015
Všechna práva vyhrazena
Created by www.mmiracky.cz